תקנון  מבצע " פורים מהסרטים" מרץ 2024

הגדרות

למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורך המבצע: ניו לינאו סינמה ( להלן: "סינמה סיטי"), כאשר כל האמור בתקנון זה כלפי עורך המבצע מתייחס גם למי מעובדיו ו/או למי מטעמו.

"משתתף" - תושב ישראל, אשר משתתף במבצע בהתאם להוראות תקנון זה ומילא אחר כל הוראותיו, להוציא את הבאים ובני משפחותיהם: עובדי בתי קולנוע תאטראות בע"מ ועובדי פורום פילם בע"מ.

"המבצע" - מבצע נושא פרסים הנערך על ידי עורך המבצע ואשר עליו חל תקנון זה ובמסגרתו בכל אחד מימי המבצע כמבואר בתקופת המבצע שלהלן תבחר לפחות הקרנה אחת בכל אחד משמונת המתחמים  של "סינמה סיטי" (סרט מסוים, אולם ושעת הקרנה), כאשר בסמוך לפני תחילת הקרנת הסרט עצמו יחולקו פרסים לאחד היושבים באותו אולם, הכל בחשיפה מרבית מה זה חשיפה מירבית? לאותו אירוע (להלן: "הפתעה").

 

"הפרסים" - על פי שיקול דעת עורך המבצע, פרסים כגון כרטיס קולנוע מתנה, פופקורן ושתייה קטנים במתנה, פופקורן רגיל , 2 קליק בר 100, 2 גלידת בן אנד ג'ריס 100 מ"ל, מארז נאצ'וס , קופסת פרוזן במבה , מיני פרינגלס ובכל מקרה לא יותר מפרס אחד לצופה  כאשר יכול ובכל יום יחולק פרס מאותו סוג או שחלק מהפרסים יחזרו על עצמם וככל שימדובר בכרטיס קולנוע לרשת "סינמה סיטי" הרי שהוא יהיה על בסיס מקום פנוי ולניצול עד לתאריך שנקבע במבצע על פי התנאים המפורטים על גבי השובר. עורך המבצע רשאי לשנות את מלאי הפרסים ואת סוגם על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"תקופת המבצע" - המבצע יערך  ביום 24.03.24 או עד גמר מלאי הפרסים, לפי המוקדם מבין השניים. עורך המבצע רשאי להאריך או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי. עורך המבצע יודיע על כל שינוי כאמור בדף הנחיתה.

"התקנון" כלל הוראות תקנון זה ונספחיו.

 

כללי

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע בכל מדיה שהיא,  תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו מכוון לגברים ונשים כאחד.תנאי ואופן השתתפות

ההשתתפות במבצע תתבצע באופן הבא: רכישת  כרטיס קולנוע באחד מבתי הקולנוע שברשת "סינמה סיטי",  ונוכחות  באולם בסמוך לתחילת הקרנת הסרט שיבחר באקראי ובמועד ההפתעה כהגדרתה לעיל.

כל משתתף במבצע מסכים, מצהיר ומתחייב:

לא לפעול באופן הנוגד את מטרת המבצע ו/או את מי מתנאי התקנון.

כל הפרה של אחת או יותר מהוראות התקנון ו/או כל פעולה אחרת המנוגדת לכללי ו/או מטרות המבצע תביא לפסילתו של המשתתף מהשתתפות במבצע.

השתתפות במבצע מהווה הצהרה לכאורה כי המשתתף קרא את התקנון וכי המשתתף מסכים באופן מלא, בלתי מותנה ומחייב לכל האמור בתקנון זה, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו כאילו קרא אותו ויחייבו לכל דבר ועניין. המשתתף מחויב לפעול בתום לב ולא לפעול בניגוד לכל דין.

לעורך המבצע יהיה שיקול הדעת הבלעדי לפסול את השתתפותו או זכייתו של משתתף בגין מרמה או חשד למרמה ו/או עשיית פעולה אחרת המנוגדת לכללי ו/או מטרות המבצע, ו/או לתקנון זה, והכל כפי שיחליט עורך המבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי ולאדם שכניסתו למבצע נפסלה או למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כתוצאה מכך כנגד עורך המבצע.

עורך המבצע יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקדם את המבצע באמצעי התקשורת ואפיקי הפרסום השונים.

הפרסים ותנאי המימוש:

למימוש בקופות הקולנוע בלבד (באתרי סינמה סיטי תידרש תוספת תשלום בגין דמי כרטוס מקוונים).

תקף ברשת סינמה סיטי .

לא כולל אירועים וסרטים מיוחדים. למימוש בקופות הקולנוע בלבד (באתר סינמה סיטי תידרש תוספת תשלום בגין דמי כרטוס מקוונים).

כרטיס  קולנוע במתנה  כרטיס יחיד לסרט דו ממד באולם רגיל בלבד.
למימוש בכל ימות השבוע, ועד לתאריך 30.04.24 לא כולל אולמות VIP ואירועים וסרטים מיוחדים. שדרוג לתלת ממד ומשקפיים בתוספת תשלום.

 

פופקורן קטן + פחית שתייה 330 מ"ל / בקבוק מים

פופקורן רגיל.

כרטיס יחיד מתנה

2 קליק בר

2 גלידת מיני בן אנד ג'ריס

נאצ'וס

פרוזן במבה  / מיני פרינגלס


 

 

לא ניתן להחליף ו/או לשדרג אחד או יותר מהמוצרים בתפריט. 

 

בכפוף לקביעתו של עורך המבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי, קבלת  הפרס על ידי הזוכים הינו במעמד קבלתו באולם הקולנוע שנבחר על פי תנאי המבצע כמבואר לעיל.

מימוש הפרס רק עם הצגת השובר המקורי בבתי הקולנוע ועל פי התנאים המופיעים על גבי השובר.

על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה –

יובהר כי הזכייה בפרס מזכה את הזוכים כמפורט בתקנון זה בלבד.

הזוכה פוטר בזאת את עורך המבצע ו/או כל מי מטעמו מכל חבות ו/או אחריות בכל הקשור   בפרס.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורך המבצע אינו אחראי לאיכות ו/או טיב הפרס. חובת עורך  המבצע הנה אך ורק למסירת הפרס, כהגדרתו בתקנון זה, לזוכה, על פי התנאים שבתקנון זה.

 

במידה ולא יממש הזוכה את זכייתו מכל סיבה שהיא, לא תהיה לו כל זכות לדרישת פיצוי כלשהו מעורך המבצע.

 

מימוש הפרסים עד לתאריך 30.04.24, לא תינתן הארכה לאף שובר ולא יבוצעו הארכות

הכרטיס הינו חד פעמי ולא ניתן להחליפו.

 

אין כפל מבצעים

 

עד גמר המלאי

 

הטבות לכרטיסי קולנוע ניתן לממש החל מיום 25.03.24, הטבות המזנון תקפות בכל ימות      

השבוע וניתנות למימוש באותו היום בלבד.

נאמר כבר יותר מפעם אחת

בכפוף לקביעתו של עורך המבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי, מימוש הפרס על ידי הזוכים יוכל להתבצע עם הצגת הכרטיס מתנה בקופות בתי  הקולנוע בכל אחד מהמתחמים , בהתאם ובכפוף לפרטים המופיעים בתקנון זה כתנאי למימוש הפרס, על כל זוכה להציג במעמד מימושו את כרטיס המתנה. לא מימש זוכה את הפרס עד למועד האחרון למימושו, תתבטל זכותו בפרס.

 

 

שונות

תקנון זה יעמוד לעיון באתר האינטרנט של רשת סינמה סיטי ובמשרדי ההנהלה במתחמי סינמה סיטי, וזאת ממועד תחילת המבצע ועד 7 ימים לאחר סיומו.

עורך המבצע יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא - להפסיק או לבטל את המבצע.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורך המבצע לא יהא אחראי לאי מימוש הפרס ו/או לביטולו של המבצע או לפסילתו של משתתף מסיבות שאינן בשליטתו של עורך המבצע.

 

מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי עורך המבצע לא יישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, בקשר עם מבצע זו ו/או הפרס המוצע במבצע זו.

בכל מקרה לא תהיה למשתתף שזכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורך המבצע וכל גוף אחר הקשור במבצע, או מי מטעם מי מאלה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, במבצע זה.

בכפוף לאמור לעיל, מוסכם על הצדדים שמשתתף אשר זכה באחד הפרסים ולא מימש את זכאותו מסיבה התלויה במעשה ו/או במחדל של עורך המבצע ו/או מי מטעמו, לא יהיה זכאי לפיצוי/שיפוי בסכום העולה על שווי הפרס, קרי, השווי הממוצע של אחד מהפרסים שחולק באותו מועד.

למען הסר ספק, המבצע הינו לצורכי פעילות שיווקית גרידא והוא מבוסס על הבנה ו/או יכולת, ואינו תלויה בגורל והוא לא יחשב כאחת הפעילויות המוגדרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולחילופין, שווי הפרסים נמוך ביותר ופחות משווי הפרס כהגדרתו בחוק הנ"ל.

הסרטים הנצפים ביותר בסינמה סיטי

* קרא איך המחשב שלנו מרכיב את רשימת הנצפים ביותר.